Burgerhout m&G NEN 7203 haardschuif 40.045.05.01 aluminium, diameter 110mm x 100mm – Welbie Groesbeek