Algemene Voorwaarden
van Welbie Sanitair B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle offertes en leveringen van Welbie Sanitair B.V., zijnde en hierna te noemen leverancier, zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van - of niet voorkomen in - deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van producten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

2. Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.
2.3. Van de door ons gedane offertes maken deel uit : ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3. Opdrachten / Orders
3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreken van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Welbie Sanitair B.V. Dit geldt ook bij een mondeling verstrekte opdracht. Wanneer een orderbevestiging is verzonden, wordt de koper geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.
3.3. Niet functionele verschillen tussen de geleverde producten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.
3.4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk Welbie Sanitair B.V. zijn bevestigd.

4. Prijzen
4.1. De prijzen van de producten genoemd in de offerte zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 6 weken na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorzien omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5. Levertijd
5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop schriftelijk opdracht door leverancier wordt ontvangen.
5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Leveringen / aansprakelijkheid
6.1. Welbie Sanitair B.V. is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
6.2. Opdrachtgever dient na levering alle geleverde materialen voor verwerking zorgvuldig te controleren op eventuele onvolkomenheden of beschadigingen, juiste hoeveelheden, juiste kleur en maat. In geval van tegels dient ook het tintnummer van alle dozen (dezelfde) tegels gelijk te zijn. Onvolkomenheden dienen binnen 3 werkdagen na de leverdatum aan Welbie Sanitair B.V. gemeld te worden. Binnen deze termijn kan Welbie Sanitair B.V. direct reageren en de melding in behandeling nemen. Reclamaties die ná de gestelde termijn gemeld worden, worden niet in behandeling genomen.
6.3. Geleverde voorraadsartikelen kunnen binnen 8 dagen geretourneerd worden. Speciaal bestelde artikelen en tegels worden niet retour genomen.
6.4. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
6.5. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
6.6. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
6.7. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

7. Risico’s en transport
7.1. Het risico voor de artikelen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.
8.2. Indien Welbie Sanitair B.V. door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden, bezwaarlijker dan hem bij aangaan van de overeenkomst bekend was, is Welbie Sanitair B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9. Garantie
9.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Welbie Sanitair B.V. dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient het complete verschuldigde bedrag voor aflevering van de te leveren artikelen te zijn betaald door bijschrijving op bank- of girorekening van Welbie Sanitair B.V., contante betaling in de winkel of contante betaling aan de chauffeur.
10.2. Indien betaling niet binnen de in bovengenoemd artikel gestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is koper in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is Welbie Sanitair B.V. gerechtigd vanaf het einde van deze termijn een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente - zo deze hoger is - over het dan openstaande bedrag.
10.3. Welbie Sanitair B.V. is voorts gerechtigd buiten de kostprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin Welbie Sanitair B.V. zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde artikelen eigendom van Welbie Sanitair B.V.
11.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Welbie Sanitair B.V. niet nakomt is Welbie Sanitair B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de artikelen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Welbie Sanitair B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
11.3. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
11.4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

12. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
12.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen op hem van toepassing is, surséance van betaling aanvraagt danwel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
12.2. In bovenstaande gevallen heeft Welbie Sanitair B.V. voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht een vergoeding te verlengen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
12.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Welbie Sanitair gerechtigd de volledige koopprijs van de artikelen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen.

13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in ieder geval dat Welbie Sanitair B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Welbie Sanitair B.V. niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst schriftelijk kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14. Ontbinding
14.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Welbie Sanitair B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

15. Geschillen
15.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
15.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.